Zásady zpracování osobních údajů společností TRANSFORM a.s. Lázně Bohdaneč

Tímto dokumentem Vás informujeme o tom, jak naše společnost nakládá s osobními údaji, které jste nám o sobě sdělil či které jsme o Vás získali v souvislosti s naší činností. Vaše práva vůči nám v souvislosti se zpracováním osobních údajů jsou upravena nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). O Vašich nejdůležitějších právech a procesech zpracování Vás informujeme v tomto textu.

I.
Základní údaje o správci

Identifikační údaje společnosti:

Firma: TRANSFORM a.s. Lázně Bohdaneč, IČO 150 50 114

Sídlo: Na Lužci 659, 533 41 Lázně Bohdaneč

Email: obchod@recyklace.cz

Webové stránky: https://www.recyklace.cz/eshop/

(dále jako „společnost“)

II.
Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pověřenec pro ochranu osobních údajů nebyl jmenován.

III.
Účel zpracování osobních údajů

Společnost umožňuje svým zákazníkům a obchodním partnerům učinit objednávku na zboží nabízené prostřednictvím našeho e-shopu, který je dostupný na internetových stránkách https://www.recyklace.cz/eshop/ (dále také „internetové stránky“ či „stránky). Vaše osobní údaje zpracováváme prvotně proto, abychom mohli přijmout a realizovat objednávky uskutečněné prostřednictvím internetových stránek. Objednávku u nás můžete učinit jak bez registrace, tak s registrací a současným vytvořením uživatelského účtu. K takovému zpracovávání osobních údajů jsme oprávněni, jelikož to je nezbytné pro splnění smlouvy, kterou jste s námi uzavřeli nebo s námi chcete uzavřít.

Veškeré údaje jsou v příslušných on-line formulářích na internetových stránkách vždy rozděleny na povinné a nepovinné. U nepovinných je na Vašem zvážení, zda je vyplníte a pokud ano, tak nám dáváte souhlas se zpracováním těchto nepovinných údajů. Zpracování nepovinných údajů nám slouží ke zkvalitnění poskytovaných služeb.

Osobní údaje zadané při registraci a vytvoření uživatelského účtu shromažďujeme a zpracováváme výlučně za účelem umožnění přístupu, správy a vedení Vašeho uživatelského účtu. K takovému zpracování jsme oprávněni na základě plnění smluvního závazku poskytnout Vám elektronickou službu v podobě zřízení uživatelského účtu. Zřízení uživatelského účtu je bezplatné s tím, že máte možnost kdykoliv a bez udání důvodu svůj účet zrušit písemnou žádostí na adrese obchod@recyklace.cz, dopisem na adrese Na Lužci 659, 533 41 Lázně Bohdaneč, či jakýmkoliv jiným prokazatelných sdělením adresovaným společnosti.

Osobní údaje získávané prostřednictvím souborů cookies zpracováváme na základě vašeho souhlasu, který je odvozován z nastavení Vašeho internetového prohlížeče poté, co jste byli na používání cookies upozornění a měli jste možnost seznámit se s těmito Zásadami. Ne všechny cookies shromažďují osobní údaje; některé pouze umožňují správné fungování internetové stránky. Používání souborů cookies můžete odmítnout volbou v příslušném nastavení ve Vašem internetovém prohlížeči. Osobní údaje získávané prostřednictvím souborů cookies využíváme pro účely vedení interních záznamů, provádění uživatelské podpory, rozlišování jednotlivých uživatelů, zlepšování našich produktů a služeb, podporu prodeje a další. Bližší informace o způsobu a rozsahu zpracovávaných cookies získáte zde.

Vedle toho Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat tehdy, máme-li na jejich zpracování oprávněný zájem. Takto osobní údaje v nezbytném rozsahu zpracováváme pro účely dokumentace námi poskytnutých plnění, hájení a uplatňování našich práv, zpracování a vyřízení Vašich připomínek, dotazů a požadavků učiněných prostřednictvím kontaktních formulářů na internetových stránkách a pro zasílání marketingových sdělení. Osobní údaje rovněž zpracováváme za účelem plnění povinností vůči orgánům veřejné moci v souladu se zákonem.

Vaše osobní údaje zpracovávané za účelem zasílání marketingových sdělení, abychom Vás informovali o aktuální nabídce našich produktů a služeb. Pokud si nepřejete tyto informace dostávat, můžete jejich přijímání kdykoli snadno zakázat kliknutím na odkaz, který naleznete v každé emailové zprávě, nebo jakýmkoli jiným prokazatelným sdělením adresovaným společnosti, např. zasláním mailu na adresu: obchod@recyklace.cz, dopisem na adrese Na Lužci 659, 533 41 Lázně Bohdaneč, či jakýmkoliv jiným prokazatelných sdělením adresovaným společnosti. K takovému zpracování jsme oprávněni pro účely našich oprávněných zájmů (marketing a podpora prodeje produktů a služeb).

Vaše osobní údaje zpracováváme rovněž proto, abychom mohli splnit povinnosti, které nám ukládají právní předpisy. K takovému zpracovávání jsme oprávnění tehdy, pokud je to nezbytné pro splnění povinnosti, která se na nás vztahuje.

IV.
Rozsah zpracovaných osobních údajů

Zpracováváme jen takové údaje, které potřebuje k účelům, pro které jsou osobní údaje zpracovávány. Zpracováváme jen ty údaje, které jste nám vědomě a dobrovolně předali a údaje vzniklé při naší činnosti. Jako povinné od Vás vyžadujeme předání jen takových údajů, které jsou nezbytné pro uskutečnění a realizaci objednávky a pro plnění povinností z uzavřené smlouvy, případně pro vytvoření a vedení uživatelského účtu.

Osobní údaje nebudou předmětem rozhodování založeného výlučně na automatizovaném zpracování, jež by pro zákazníky mělo právní účinky nebo se zákazníků výrazně dotýkalo.

V.
Předávání osobních údajů

Nepředáváme osobní údaje jiným subjektům bez vědomí osob, kterých se tyto osobní údaje týkají. Zároveň nepředáváme osobní údaje do třetích zemí.

VI.
Doba zpracování

Osobní údaje jsou u nás uloženy po dobu, po kterou je potřebujeme k účelu, pro který jsme je získali. S ohledem na zákonné povinnosti a promlčecí lhůty budou osobní údaje zpracovávány zpravidla po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu. V některých případech můžeme rozhodnout, že údaje ponecháme uloženy i po uplynutí této doby, existují-li pro to zvláštní důvody.

VII.
Osobní údaje osob mladších 16 let

Náš internetový obchod není určen pro děti mladší 16 let. Osoba mladší 16 let může náš internetový obchod používat pouze, pokud k tomu udělí souhlas jeho zákonný zástupce (rodič, nebo poručník).

VIII.
Práva osob, kterých se údaje týkají

V souvislosti se zpracováváním osobních údajů máte celou řadu práv, které vůči nám můžete uplatnit za podmínek upravených obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR):

a) právo na přístup k údajům – poskytneme Vám potvrzení o tom, zda zpracováváme či nezpracováváme Vaše osobní údaje; pokud Vaše osobní údaje zpracováváme, tak Vám Vaše osobní údaje poskytneme společně s informacemi o tom, jak tyto osobní údaje zpracováváme;

b) právo na opravu osobních údajů – zjistíte-li, že údaje, které o Vás máme, jsou nepřesné, můžete nás kdykoli požádat o jejich opravu a my tuto opravu provedeme;

c) právo na výmaz – na Vaši žádost vymažeme osobní údaje, které se Vás týkají, pokud již Vaše údaje nepotřebujeme, pokud jste odvolali souhlas, na jehož základě jsme je zpracovávali, pokud jste vznesli námitky proti jejich zpracování, pokud byly osobní údaje zpracovávány protiprávně, pokud nám výmaz ukládá zákon nebo jiný právní předpis nebo pokud byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti určené dítěti. Výmaz můžeme odepřít jen z důvodů uvedených v GDPR;

d) právo na omezení zpracování – místo výmazu můžete požadovat omezení zpracování, v takovém případě u nás údaje zůstanou uložené, avšak nebudeme k nim přistupovat ani s nimi jakkoli jinak nakládat;

e) právo na přenesení osobních údajů k jinému správci – pokud jste nám poskytli své údaje ve strukturovaném a strojově čitelném formátu, předáme tyto Vaše údaje na základě Vaší žádosti jinému správci;

f) právo vznést námitku proti zpracování – námitku můžete uplatnit tehdy, domníváte-li se, že náš zájem na zpracování Vašich osobních údajů není silnější než Vaše právo na důvěrnost údajů, které o Vás zpracováváme, v takovém případě znovu důkladně a s přihlédnutím k Vaší námitce posoudíme míru našeho oprávněného zájmu a o tomto přezkoumání Vás budeme informovat. Do té doby Vaše údaje nebudeme zpracovávat;

g) právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů – domníváte-li se, že porušujeme Vaše práva, můžete na nás podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Budeme však rádi, pokud budete přešlapy řešit nejprve s námi. Vždy nás můžete snadno kontaktovat prostřednictvím našeho mailu obchod@recyklace.cz nebo infolinky 800 139 416.

IX.
Přístup k osobním údajům a jejich zabezpečení

Dbáme na to, aby k osobním údajům, které zpracováváme, měly přístup jen ti pracovníci společnosti, kteří je potřebují ke splnění účelu, k němuž byly shromážděny. Osobní údaje jsou zabezpečeny proti neoprávněné manipulaci a pozměnění.

V některých případech používáme k poskytování služeb a ke zpracování Vašich osobních údajů zpracovatele osobních údajů. Zpracovatelé zpracovávají Vaše osobní údaje na náš pokyn a jsou zavázáni dodržováním platných předpisů o ochraně osobních údajů. Jedná se zejména subjekty poskytují společnosti serverové, webové, cloudové nebo IT služby a další subjekty v případě potřeby.

Třetím subjektům Vaše osobní údaje předáme pouze tehdy, pokud to bude nezbytné. V těchto případech předáváme vaše osobní údaje třetím subjektům:

doručení zboží: dopravce by vám nikdy nebyl schopen doručit objednané zboží, pokud bychom mu nepředali údaje, kam a komu konkrétně má zboží doručit. Tyto údaje dopravci předáme podle toho, jak je vyplníte v objednávce. Takto předané údaje zahrnují především vaše jméno a příjmení, doručovací adresu, e-mailovou adresu a tel. číslo, na kterém vás může dopravce kontaktovat, a pokud nebylo zboží uhrazeno předem, tak i případně částku, kterou je třeba při převzetí zboží uhradit.

Platební karty: naše společnost nemá údaje o platebních kartách. Naše společnost není vybavena platebním terminálem.

Marketingová sdělení: v případě rozesílání obchodních sdělení (např. e-mailem) můžeme k rozesílce využít třetí subjekt.

Všichni zpracovatelé a třetí subjekty budou mít přístup k Vašim osobním údajům pouze v takovém rozsahu a na takové časové období, které je potřebné pro poskytnutí produktů a služeb, plnění smluvních a zákonných povinností, či výkon našich oprávněných zájmů v souladu se zákonem.

Společnost na vyžádání soudních, či správních orgánů poskytuje osobní údaje pouze v případech povolených platnou právní úpravou.

Vaše údaje nikdy neposkytujeme, neprodáváme ani nevyměňujeme s třetími stranami za účelem obchodování.

Jste-li právnická osoba, zavazujete se seznámit Vaše zástupce, kontaktní osoby a pracovníky s těmito zásadami. Poskytujete-li nám osobní údaje třetích osob, zavazujete se je seznámit s těmito zásadami.

Tyto zásady jsou platné a účinné od 25.5.2018